Nulled24

Next.e.GO Mobile ประกาศแต่งตั้งสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริหาร

Next.e.GO Mobile SE บริษัทเอกชนจากเยอรมนีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในเมืองที่มีความทันสมัยและยั่งยืน ประกาศแต่งตั้งคุณ Andrew E. Wolff เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารบริษัท

คุณ Wolff เป็นผู้ประกอบการและนักลงทุนไพรเวทอิควิตี้แถวหน้าของวงการ ก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งประธานร่วมสากลฝ่ายการธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่และประธานร่วมสากลฝ่ายไพรเวทอิควิตี้ บริษัท โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนร่วม นอกจากนี้ เขาเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งทั้งในสหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา เอเชีย ยุโรป และสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ คุณ Wolff สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยกฎหมายฮาร์วาร์ด และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จากวิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด

You might also like