Nulled24

IRC ร่วมสกัดการระบาดโควิดภายในภาคการผลิต

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC ผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางนอกยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ ในประเทศไทย สนองนโยบายรัฐบาลด้วยมาตรการเข้มข้นเพื่อปกป้องและรักษาสายการผลิตให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ด้วยสำนึกถึงภาระความรับผิดชอบต่อสังคมและลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง IRC ถือเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของตลาดโลก

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร IRC เปิดเผยว่าฐานการผลิตที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดย IRC ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์มและวัคซีนของรัฐ (ม.33) ให้พนักงานถึง 93% ซึ่งรวมบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมดคิดเป็น 85% โดยจะฉีดครบ 2 เข็มในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมกับดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการระบาด COVID19 ตามหลักการ Bubble and Seal ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานที่สามารถ Work From Home ให้ Work From Home โดยเข้าประชุมหรือสัมมนาผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์

สำหรับพนักงานที่ต้องเดินทางมาทำงาน บริษัทฯ ได้จัดรถรับส่งพนักงาน โดยให้มีการรักษาระยะห่างและลดจำนวนพนักงานนั่งโดยสารเหลือเพียง 50% ของความจุโดยสาร รถโดยสารต้องมีการทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน รวมถึงพนักงานต้องทำการวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถและให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเสมอเมื่อพนักงานเข้าทำงานในพื้นที่ทำงาน จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ อีกทั้งต้องไม่มีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง โดยพนักงานต้องรายงานข้อมูลตามความจริงไปยังศูนย์ข้อมูลโควิดภายในบริษัทฯ เพื่อการเฝ้าระวังร่วมกันทั้งองค์กร บริษัทฯ จัดการบริหารสถานที่เพื่อควบคุมการเว้นระยะห่างและความสะอาด โดยการจัดน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ ตลอดจนมีการทำความสะอาดในพื้นที่ทุกจุดของบริษัทฯ รวมถึงผลิตเจลแอลกอฮอล์เข้มข้น 75% เพื่อใช้ในองค์กร แจกจ่ายให้กับพนักงาน ลูกค้า ชุมชน ส่วนราชการ รวมถึงบริจาคให้กับสถานพยาบาลและหน่วยงานอื่น ๆ

You might also like