Nulled24

EEC ร่วมหารือเกรท วอลล์ มอเตอร์ส

คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้ช่วยเลขาธิการด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และทีมงาน เข้าพบ มร. จาง เจียหมิง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และหารือถึงความคืบหน้าการลงทุนของ Great Wall Motors ในพื้นที่ EEC โดยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ถือเป็น 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ EEC ให้การส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติตั้งไว้ ว่าประเทศไทยจะต้องมีสัดส่วนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าร้อยละ 30 ภายในปี 2030

สำหรับความคืบหน้าการลงทุนของ Great Wall Motors นั้น มร. จาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ภูมิภาคอาเซียนกล่าวว่า “ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพูดคุยกับทาง GM เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของโรงงานที่จังหวัดระยอง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ และจะเริ่มเดินสายการผลิตภายในต้นปีหน้า โดยตั้งเป้าจะให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ในภูมิภาคอาเซียน โดยโมเดลที่จะผลิตในประเทศไทยจะมีทั้งรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในและ EV รวมถึงการพัฒนา Autonomous car ในอนาคตอีกด้วย”

มร. จาง ให้ข้อมูลว่าบริษัทจะพยายามใช้ชิ้นส่วนในประเทศให้มากที่สุด และพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าภายประเทศในการจัดหาชิ้นส่วนให้กับบริษัท สำหรับชิ้นส่วนที่เป็นเทคโนโลยีหลักที่ประเทศไทย ยังไม่สามารถผลิตได้ บริษัทมีแผนที่จะแนะนำบริษัทลูกให้มาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย อาทิ ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนบุคลากรโดยบริษัทแม่ในประเทศจีนจะมีการจัดตั้ง Training Center เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทสำหรับประเทศไทย เพื่อรองรับการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ เนื่องจากองค์ความรู้ของยานยนต์ปัจจุบันและยานยนต์ไฟฟ้าจะแตกต่างกันค่อนข้างมาก จึงมองว่าจำเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆ  ให้กับพนักงานในอนาคต ซึ่งทาง EEC ได้ให้ข้อมูลว่า EEC มีการผลักดันการพัฒนาทักษะบุคลากร และสนับสนุนในเรื่องของ New Skill, Re-Skill, Up-Skill ผ่าน EEC Model ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ Great Wall Motors อยู่แล้ว

You might also like