Nulled24

Big Motor Sale 2020 ยืนยันการจัดงาน

บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์ เพื่อขายแห่งชาติ Big Motor Sale 2020 ในวันศุกร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานครยืนยันกำหนดการจัดแสดงงานในวันดังกล่าว

บริษัทฯเตรียมความพร้อมในการจัดงานทุกด้านอย่างเต็มที่ในสถานการณ์ COVID-19 ทั้งในเรื่องของสถานที่การจัดเตรียม-การป้องกันด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยต่างๆของผู้ร่วมแสดงงาน  ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้เข้าชมงาน ตามข้อเสนอเกณฑ์การประเมินตนเองของผู้ประกอบการเพื่อความปลอดภัย โดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB) ซึ่งได้มีการนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.  ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท N.C.C.Image ในเครือ NCC Group ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้เป็นผู้บริหารจัดการงาน Big Motor Sale 2020 พร้อมด้วยการสนับสนุนจาก ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  สถานที่จัดงาน

ในกรณีที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งแม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป แต่หากมีคำสั่งตาม พรก.ฉุกเฉิน หรือจาก ศบค. หรือมีเหตุอื่นใดจากสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งจะทำให้ไม่สามารถจัดงาน Big Motor Sale 2020 ได้  บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด จะได้ทำการแจ้งยกเลิกการจัดงานในปี 2563  อย่างเป็นทางการต่อผู้เข้าร่วมแสดงงาน พร้อมส่งมอบเงินค่าดำเนินการต่างๆ  กลับคืนเต็มตามจำนวนที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เข้าร่วมแสดงงานในทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ  ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่การจัดและดำเนินงาน Big Motor Sale 2021 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2564  ต่อไปอย่างเต็มที่

You might also like