Nulled24

โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จัดตั้ง “ศูนย์โตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจการทางสังคม” (TSSC)

บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing: TDEM*) สำนักงานระดับภูมิภาคของโตโยต้าในเอเชีย ซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม การผลิต และส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดตัว “ศูนย์โตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม” (Toyota Social Support Center : TSSC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ

ศูนย์โตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม (Toyota Social Support Center: TSSC) ไม่เพียงแต่จะให้ความสำคัญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรที่โตโยต้าเข้าไปช่วยเหลือ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ของระบบ TPS เพื่อให้องค์กรนั้นๆ สามารถระบุและแสดงให้เห็นถึงปัญหาเพื่อการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง อันเป็นแนวคิดหลักของระบบ TPS

นับตั้งแต่การเปิดศูนย์โตโยต้าฯ ในเดือนมิถุนายน ปี 2563 โครงการแรกที่ทางศูนย์โตโยต้าฯ ได้เข้าไปสนับสนุน คือ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเป้าหมายลดระยะเวลารอคอยให้กับคนไข้บนพื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างโรงพยาบาลบางบ่อ และศูนย์โตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบจัดยาตามใบสั่งของแพทย์ และตามหลักการ Just In Time หรือการส่งมอบแบบทันเวลาพอดี ทั้งนี้ คณะทำงานได้วิเคราะห์และแยกแยะขั้นตอนการทำงาน ระบุขั้นตอนที่สามารถปรับปรุงได้ รวมถึงยังช่วยนำเสนอขั้นตอนการทำงาน ระบุส่วนงานที่จะต้องทำการปรับปรุงและทำให้การเคลื่อนไหวของบุคลากรง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ ระยะเวลาเฉลี่ยที่คนไข้ต้องรอคอยเพื่อรับยาลดลงจาก 75 นาที เหลือเพียง 30 นาที (หรือเท่ากับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 60%) ช่วยลดเวลาที่คนไข้ต้องอยู่ในโรงพยาบาลและเพิ่มความอุ่นใจให้กับคนไข้ได้ในอีกทางหนึ่ง  ปัจจุบันทางศูนย์โตโยต้าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ยังคงประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลบางบ่ออย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งลดระยะเวลาที่คนไข้ต้องอยู่ในโรงพยาบาล และเพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรักษาคนไข้ได้มากขึ้นด้วย

You might also like