Nulled24

โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนของนิสสันช่วยเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ให้แก่นักเรียน

“หนูไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า การเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน ภายในสามวันนั้นจะช่วยเปลี่ยนมุมมองชีวิตของหนูไปโดยสิ้นเชิง” นางสาววรวรรณ ครวนสัมผล หรือ โบว์  อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนวังน้อย พนมยงค์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ หนึ่งในนักเรียนจำนวนกว่า 1,400 คน ที่ได้มีส่วนร่วมในการเก็บเกี่ยวความรู้จากโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้การสนับสนุนจากนิสสัน ร่วมกับองค์การแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิรักษ์ไทย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันและสานฝันของเยาวชนไทย ผ่านการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพที่สอดแทรกความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง เช่นเดียวกับ โบว์ ที่หันมาใช้เวลาว่างหลังการเรียนเพื่อทุ่มเทให้กับการจัดสวนในขวดแก้ว

“ความฝันและความปรารถนาของเด็ก ๆ นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและละเอียดอ่อน การชี้นำแนวทางอย่างถูกต้องและการสนับสนุนอย่างเหมาะสมในช่วงของการเริ่มต้นนั้นทำให้นักเรียนอย่างโบว์ เปิดมุมมองและเห็นถึงทางเลือกในการศึกษาต่อรวมถึงเส้นทางประกอบอาชีพที่สนใจเพื่อเติมเต็มชีวิตในอนาคต” คุณตุ๊กตา สุธิรัตน์  คชสวัสดิ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำมูลนิธิรักษ์ไทยกล่าว

โครงการนี้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำให้แก่เด็กและเยาวชน ควบคู่ไปกับหลักสูตรสะเต็มศึกษาที่มีการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน  นอกจากนี้ น้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการยังได้เรียนรู้จากทีมงานมืออาชีพ อย่าง พนักงานของนิสสันจากหลากหลายฝ่ายที่ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงที่มีประโยชน์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงงานธุรกิจโดยเปิดกว้างตามความสนใจ

You might also like