Nulled24

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดอบรมโครงการไตรภาคี รุ่นที่ 8

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯ ร่วมกับ ชมรมศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยภาค 6 และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินความร่วมมือในการผลิตบุคลากรช่างซ่อมยานยนต์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างซ่อมฝีมือในด้านการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เพื่อให้เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงยานยนต์

สำหรับโครงการไตรภาคี เป็นโครงการความร่วมมือที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในสายวิชาชีพที่มีมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีการจัดซ่อมที่มีความทันสมัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์มืออาชีพ ตลอดจนเพื่อให้ศูนย์ซ่อมฯ ในโครงการมีศักยภาพในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางบริษัท แอ็กซอลตา ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ถึงวันนี้คือ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2564 โดยจัดอบรมให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จ.ยโสธร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของแอ็กซอลตา เป็นการอบรมหลักสูตร “ช่างเตรียมสีพื้น” สร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์โครแมกซ์ ตลอดจนทักษะช่างซ่อมสีรถยนต์ พร้อมผลิตบุคลากรสู่ตลาดอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐานสากล โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2564

You might also like