Nulled24

เตรียมพบกับงานประกาศรางวัล International Truck of the Year Award 2021

ทุกปี คณะกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งประกอบด้วยผู้สื่อข่าวยานยนต์เชิงพาณิชย์จากทั่วยุโรปรวม 24 คน จะทำการคัดเลือกผู้ชนะรางวัล “International Truck of the Year” เพื่อยกย่องรถบรรทุกที่ไม่ธรรมดาและสร้างคุณูปการให้แก่การขนส่งทางบกในภาพรวม

รางวัล “International Truck of the Year” (IToY) ริเริ่มขึ้นในปี 1977 โดยแพต เคนเนตต์ ผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษและบรรณาธิการนิตยสาร Truck ปัจจุบัน คณะกรรมการตัดสินรางวัลประกอบด้วยตัวแทน 24 คนจากนิตยสารยานยนต์เชิงพาณิชย์ชั้นนำทั่วยุโรป และในช่วงไม่กี่ปีมานี้ รางวัล IToY ได้ขยายอิทธิพลด้วยการแต่งตั้งสมาชิกสมทบในตลาดรถบรรทุกที่กำลังเติบโต ได้แก่ จีน อินเดีย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย บราซิล ญี่ปุ่น อิหร่าน และนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ นิตยสารทั้ง 24 ฉบับในยุโรป รวมถึงสมาชิกสมทบอีก 8 รายในตลาดที่กล่าวถึงข้างต้น มีผู้อ่านรวมกันมากกว่า 1 ล้านคน

You might also like