Nulled24

สื่อสากล ต้อนรับ นิสิตคณะวิศวะ จุฬา

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์คนรักรถ Auto Rendezvous Museum-Bangkok ณ บริษัท สื่อสากล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย เปิดพิพิธภัณฑ์คนรักรถ Auto Rendezvous Museum-Bangkok ต้อนรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์การออกแบบ และการผลิตยานยนต์ วิชาการออกแบบรถยนต์ต้นแบบ ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กว่า 20 คน และให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของรถโบราณ

ภายใน พิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงรถยนต์ 7 ประเภท ตามที่สมาพันธ์รถโบราณสากล (Federation Internationale des Vehicules Anciens : FIVA) กำหนดภายใต้การสนับสนุนของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ ประกอบด้วย

รถรุ่นบรรพบุรุษ (Ancestor Cars) รถที่ผลิตจนถึง ปี 1904

รถรุ่นผ่านศึก (Veteran Cars) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1905-1918

รถโบราณ (Vintage Cars) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1919-1930

รถก่อนสงคราม (Prewar Cars) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1931-1945

รถหลังสงคราม (Post-War Cars) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1946-1960

รถคลาสสิค (Classic Cars) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1961-1970

รถคลาสสิคร่วมสมัย (Modern Classic Cars) รถที่ผลิตตั้งแต่ปี 1971 และมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี

พิพิธภัณฑ์คนรักรถ Auto Rendezvous Museum-Bangkok จะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นไป

You might also like