Nulled24

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ต่อยอดโครงการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคสำหรับนักศึกษาอาชีวะ

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย เดินหน้าโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคระดับสูงเต็มรูปแบบ “VOLVO Apprentice Program” ผ่านการทำข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวะ 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบหลักสูตรให้แก่นักศึกษาอาชีวะระดับ ปวช. และ ปวส. รวม 18 ทุน รวมถึงโอกาสการฝึกงานและการว่าจ้างเป็นช่างเทคนิคของศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่ในอนาคต  โครงการนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก Volvo Apprentice Program เฟสแรก ซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูงของวอลโว่ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานในสาขาช่างยนต์ ผ่านการฝึกงานร่วมกับช่างเทคนิคในระบบ Volvo Personal Service (VPS) ของศูนย์บริการของรถยนต์วอลโว่ทั่วประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของวอลโว่ด้านการมอบประโยชน์คืนสู่สังคม ผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคระดับคุณภาพ เพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในวันนี้และอนาคต

Volvo Apprentice Program ดำเนินการผ่านข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทวอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กับวิทยาลัยอาชีวะ 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา โดยแต่ละสถาบันจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป และมีความประพฤติดี แบ่งเป็นระดับ ปวช. 3 คน และ ปวส. 3 คน รวมจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 18 คน ซึ่งทั้ง 18 คนนี้จะได้รับทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร หลังจากนั้นจึงเข้าฝึกงานในศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่ และเมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้เข้าฝึกงานในศูนย์บริการของวอลโว่ในตำแหน่ง Personal Service Technician เป็นเวลา 1 ปี และรับโอกาสการจ้างงานต่อเนื่องในศูนย์บริการรถยนต์วอลโว่นั้นต่อไป

You might also like