Nulled24

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี 2562-2563

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมอบรางวัล TTF Award ประจำปี 2562-2563 (Toyota Thailand Foundation Award 2019-2020) เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสนับสนุนผลงานทางวิชาการของนักวิชาการไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การพิจารณารางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) เริ่มดำเนินการครั้งแรกปี พ.ศ.2538 โดย มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับสูง และสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งความรู้” ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานวิชาการในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อเผยแพร่งานเขียนออกสู่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยตลอดระยะเวลา 25 ปี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น และเผยแพร่งานเขียนวิชาการอันทรงคุณค่าไปแล้วทั้งสิ้น 63 เล่ม

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า “ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลงานของนักวิชาการ ที่ได้อุทิศตนค้นคว้าผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการ รวมถึงได้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการดีเด่นที่ได้รับรางวัลสู่สาธารณชนไปแล้วกว่า 60 เล่ม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลศึกษาหาความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัล TTF Award จะเป็นพลังให้นักวิชาการไทยสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่าเท่าทันยุคสมัยและเป็นประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยสืบไป ”

You might also like