Nulled24

‘มิชลิน’ ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ใน 30 ปี

เป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของมิชลินได้รับการเห็นชอบโดย SBTi องค์กรความร่วมมืออิสระชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ ด้วยเล็งเห็นว่าความสำเร็จของข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่ 21 หรือ COP21 ที่กรุงปารีส (COP21 Paris Climate Agreement) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย กลุ่มมิชลินจึงได้ทำเรื่องยื่นขออนุมัติเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จาก SBTi ด้วยความสมัครใจ

ทั้งนี้ มิชลินมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ลงให้ได้ร้อยละ 38 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2553 เป็นปีฐาน (Base Year) ทั้งยังตั้งเป้าที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน การขนส่งและการจัดจำหน่ายทั้งระดับต้นน้ำและปลายน้ำ ตลอดจนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุใช้งาน ลงให้ได้ร้อยละ 15 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นปีฐาน  นอกจากนี้ มิชลินยังมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ร้อยละ 70 ของซัพพลายเออร์ทั้งหมดกำหนดเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่จัดซื้อภายในปี 2567

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 หมายถึงการปล่อยจากแหล่งที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือควบคุมได้ ขณะที่ประเภทที่ 2 เกิดจากกระบวนการผลิตพลังงานที่องค์กรเป็นผู้จัดซื้อและนำไปใช้ ส่วนประเภทที่ 3 เกิดจากธุรกิจขององค์กรแต่ปล่อยจากแหล่งที่องค์กรไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม

การได้รับอนุมัติจาก SBTi ถือเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) โดยมิชลินตั้งเป้าที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 สุทธิเป็นศูนย์ในทุกเขตพื้นที่ดำเนินงานภายในปี 2593

ระเบียบวิธีดำเนินการของ SBTi เปิดโอกาสให้มิชลินได้เสริมสร้างพันธสัญญาที่มีต่อซัพพลายเออร์ ด้วยการส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์เหล่านี้มีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นผ่านปฏิบัติการที่มุ่งลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ โดยมีการกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน

You might also like