Nulled24

ฟอร์ดระดมทุนต้านภัยโควิด-19ยอดบริจาครวมกว่า 35 ล้านบาท 

กองทุนฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (Ford Motor Company Fund) เผยผลสรุปโครงการระดมทุนต้านภัยโควิด-19 ได้รับเงินบริจาคทะลุเป้าจำนวนกว่า 1.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 35 ล้านบาท) จากพนักงานและผู้สนใจ เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ใน 20 ประเทศ

โครงการระดมทุนต้านภัยโควิด-19 เริ่มต้นในเดือนเมษายน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานฟอร์ดและผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมแม้อยู่ที่บ้านผ่านช่องทางการบริจาคเงินออนไลน์ โดยได้รับเงินบริจาคจำนวนกว่า 633,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 19.7 ล้านบาท) สมทบด้วยเงินทุน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 15.5 ล้านบาท) จากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนีและจากการบริจาคทุนส่วนตัวของ มร. บิล ฟอร์ด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรใน 20 ประเทศทั่วโลกและ 14 องค์กรในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสิ้น 47 โครงการ ทั้งนี้ 29% หรือเกือบ 1 ใน 3 ของเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด จะนำไปใช้ในโครงการเพื่อบรรเทาความหิวโหย รองลงมาด้วยสัดส่วน 24% นำไปสนับสนุนด้านความต้องการพื้นฐาน ได้แก่อาหาร ที่อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม อีก 19% นำไปช่วยเหลือด้านการศึกษา และส่วนที่เหลือถูกนำไปใช้พัฒนาโครงการด้านสุขอนามัย รวมถึงการสนับสนุนการแสดงผลงานศิลปะออนไลน์ และการจ้างงานในสถาบันที่ให้การศึกษาในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ในประเทศไทย ฟอร์ดร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association หรือ PDA) นำเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกว่า 748,000 บาท ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานในจังหวัดขอนแก่น ด้วยการสร้างรายได้ในระยะสั้นและสร้างอาชีพทดแทนในระยะยาว โดยในเดือนเมษายน PDA ได้ใช้เงินทุนเริ่มต้นโครงการที่ได้รับจากกองทุนฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ช่วยผู้ได้รับผลกระทบกว่า 50 คนให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวจากการเย็บหน้ากากอนามัยทั้งหมด 6,000 ชิ้น และนำไปแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานแนวหน้าและชาวบ้านในชุมชนที่ขาดแคลน และช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ยังมีแผนจัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วน เพื่อความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานให้สามารถจุนเจือการบริโภคในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป

You might also like