Nulled24

ฟอร์ดช่วยชาวบ้านกว่า 50 ครอบครัวพ้นวิกฤตโควิด-19

ฟอร์ด ประเทศไทยประกาศความคืบหน้าโครงการระดมทุนต้านภัยโควิด-19 ของกองทุนฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (Ford Motor Company Fund) ที่เปิดตัวในเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association หรือ PDA) ใช้เงินทุนเริ่มต้นโครงการที่ได้รับจากกองทุนฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานในจังหวัดขอนแก่นกว่า 50 คนให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวจากการเย็บหน้ากากผ้า

ปัจจุบัน ผู้ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานที่ได้รับความช่วยเหลือได้เย็บหน้ากากอนามัยแล้วเสร็จเป็นจำนวน 6,000 ชิ้น โดยพีดีเอ ได้เริ่มแจกจ่ายหน้ากากอนามัยดังกล่าวให้แก่หน่วยงานแนวหน้า อาทิ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงาน ณ จุดคัดกรองและควบคุมโรค ในจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และบุรีรัมย์ โดยหน้ากากอนามัยส่วนหนึ่งยังได้รับการแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในชุมชนที่ขาดแคลนอีกด้วย นอกจากการสร้างรายได้ในระยะสั้นโดยการเย็บหน้ากากผ้า ฟอร์ดยังมีแผนให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานในระยะยาวด้วยการจัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วนเพื่อจุนเจือการบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการระดมทุนนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี และการบริจาคทุนส่วนตัวของ  มร. บิล ฟอร์ด ประธานกรรมการบริหาร ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เพื่อนำเงินบริจาคสมทบกับเงินบริจาคที่ได้รับตามจริงจากพนักงานทั่วโลกและผู้ที่สนใจ โดยเปิดตัวกิจกรรมระดมทุนผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยรายได้ทั้งหมดจากโครงการเงกล่าวจะนำไปมอบให้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการคัดเลือกจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

You might also like