Nulled24

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปมอบระบบกรองน้ำแก่ชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย สานต่อโครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เวฟส์ ฟอร์ วอเตอร์ พร้อมผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดอย่างเป็นทางการ มอบระบบกรองน้ำจำนวน 101 เครื่อง ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนบ้านกล้วย สาขาตะเพินคี่ อ.ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมถ่ายทอดวีธีดูแลรักษาระบบกรองน้ำและความรู้ในการบริหารจัดการน้ำสะอาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาห้าปีของการดำเนินงานภายใต้โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยได้มอบระบบกรองน้ำไปแล้วทั้งสิ้น 6,201 เครื่อง ให้แก่ 72 ชุมชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดใน 32 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายและพันธกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดี ผ่านการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงประโยชน์ของน้ำสะอาด ทั้งนี้ โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ มีเป้าหมายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้หรือยากจนที่พักอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรืออยู่ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง

โครงการแคร์ ฟอร์ วอเตอร์ เป็นส่วนสำคัญในกิจกรรมเพื่อสังคมของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ที่สะท้อนถึงการเดินหน้าสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืนทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติขององค์กร โดยมีการวางกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวที่สอดคล้องและครอบคลุมตั้งแต่ในด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ไปจนถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพนักงานและสังคมอย่างรอบด้าน

You might also like