Nulled24

บริดจสโตนมอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน Q-Mark ทั่วประเทศ

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ได้มีการจัดทำบันทึกความตกลงร่วมกันในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมานี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดยจะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีระบบการทำงานที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยทุกเที่ยวการขนส่ง เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในเชิงธุรกิจซึ่งเป็นผลดีกับผู้ประกอบการขนส่งและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งทำให้ระบบการขนส่งมีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อันจะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำให้ผู้ประกอบการขนส่งมีศักยภาพในการแข่งขันและมีความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีการค้าการขนส่ง

ทางบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้มอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ดังนี้

1.ฟรี คูปองส่วนลดค่าบริการดูแลรักษายางที่ศูนย์บริการบริดจสโตนทั่วประเทศ

2.ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีสำหรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง

3.ฟรี การอบรมพัฒนาทักษะเรื่องการขนส่งจากบริดจสโตน

4.สนับสนุนค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน Q-Mark โดยมีรายละเอียดสิทธิประโยชน์ดังนี้ เมื่อผู้ประกอบการได้ทำการสมัครหรือต่ออายุการรับรองมาตรฐาน Q Mark และได้ทำการซื้อยางเรเดียลสำหรับรถบรรทุกจำนวน 20 เส้น ผู้ประกอบการสามารถนำเอกสารการสมัครหรือต่ออายุพร้อมใบเสร็จยางเรเดียลมาที่ บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแลกเป็นคูปองเพื่อรับยางเรเดียลรุ่นประหยัดพลังงาน (ECOPIA) จำนวน 2 เส้นฟรี มูลค่า 23,000 บาท สามารถใช้ได้ที่ศูนย์บริการบริดสโตน (BTC) ทุกสาขา

You might also like