Nulled24

นิสสันสานต่อโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมมือกับแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น (CARE International Japan) และมูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation) ประกาศเดินหน้าแผนดำเนินงานระยะที่สองของโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน (Youth Leadership Development: YLD) เพื่อขยายผลให้สามารถเข้าถึงนักเรียน 1,600 คน ภายใต้เป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยในจังหวัดสมุทรปราการ ระยอง และพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน

เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการฯ ระยะแรกที่ได้ฝึกอบรมนักเรียนจำนวนกว่า 1,400 คน นิสสัน จึงได้สานต่อความร่วมมือกับแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะที่สอง ตั้งแต่เมษายน 2563 – มีนาคม 2566  ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมนักเรียนไทยจำนวน 1,600 คน จาก 16 โรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดสมุทรปราการ ระยอง และพระนครศรีอยุธยา โดยโครงการฯ ระยะที่สองนี้ มุ่งหวังในการเสริมสร้างภาวะผู้นำ และทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ธุรกิจขนาดเล็ก ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกชิงอนุรักษ์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

นอกจากการฝึกอบรมทักษะภาวะผู้นำอันเป็นหัวใจหลักของโครงการแล้ว โครงการฯ ยังได้บูรณาการ สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม และคณิตศาสตร์)  และทักษะผู้ประกอบการไว้ในหลักสูตรอีกด้วย โดยในระยะที่สองนี้ นิสสัน ยังได้บรรจุโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม นิสสัน วากุ-วากุ (Nissan Waku-Waku Eco School) เพื่อช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบโลกพร้อมด้วยแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมได้ ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟที่สนุกสนาน

ความร่วมมือของ นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทยและมูลนิธิรักษ์ไทย คือ หนึ่งในแนวทางการตอบแทนต่อชุมชนท้องถิ่นและเสริมสร้างพลังให้กับเยาวชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไป

You might also like