Nulled24

นิปปอนเพนต์ยกระดับความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยเพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในบริษัทและโรงงาน ด้วยการควบคุมให้พนักงานทุกคนต้องลงบันทึกประจำวัน (ไทม์ไลน์)  และสนับสนุนการทำงานที่บ้าน (WFH)  ให้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน ผ่าน Zoom, Line เป็นต้น อย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะในส่วนของไลน์การผลิตบริษัทได้เพิ่มการระมัดระวังเป็น 3 เท่า ทั้งการตรวจพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน การเฝ้าระวัง การแยกชุดอาหารเพื่อลดการสัมผัส เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญของโรงงาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ ภาครัฐ และเอกชน ผ่านบริษัทประกัน และโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อเตรียมจัดหาวัคซีน และ ดูแลสวัสดิการ หากเกิดกรณีที่ต้องช่วยเหลือพนักงาน

You might also like