Nulled24

นายชัยณรงค์ สายสมร ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาบริหารการกีฬาตำรวจประเภทจักรยาน

นายชัยณรงค์ สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระธูเล่ จากสวีเดน ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาบริหารการกีฬาตำรวจประเภทจักรยาน ประจำปี 2563 – 2564 โดยมี พลตำรวจตรี ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ ผู้บังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ/กรรมการและเลขานุการ การบริหารการกีฬา ประเภท จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทีมนักกีฬาทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมถ่ายภาพ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยดีเสมอมา อันควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป

You might also like