Nulled24

คอนติเนนทอล ไทร์ส ลงนามร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มอบโอกาสสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์ระดับโลกจากเยอรมัน โดยนายเอ็ดวิน กูดสวาร์ด ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตส่วนกลาง หน่วยงานธุรกิจยางพาหนะสองล้อ  และนางนัยนา ทิพย์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยนางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และนายสมบัติ อินยิน หัวหน้าแผนกแมคคาทรอนิกส์ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาระบบทวิภาคี ผ่านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสัตหีบโมเดล เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในด้านทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมจริง

นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งหมด จะได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเป็นช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรมืออาชีพ โดยในปีแรกนักศึกษาทั้งหมดจะใช้เวลาในห้องเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  และจะได้เข้าไปเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญภายในโรงงานผลิตยางล้อรถจักรยานยนต์ ของคอนติเนนทอล ที่จังหวัดระยอง ในปีที่สองของโครงการ

ในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคในครั้งนี้ คอนติเนนทอลได้มอบทุนการศึกษาและฝึกอบรมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 10 ทุน รวมมูลค่ากว่า 2.8 ล้านบาท ซึ่งจะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วทุกคนจะได้รับใบรับรองและประกาศนียบัตรจากคอนติเนนทอล และได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

คอนติเนนทอลสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคมาอย่างอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน หรือ Work-integrated Learning (WiL) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาโท ได้เข้ามาฝึกทำงานในโรงงานผลิตยางรถยนต์ของคอนติเนนทอล ที่จังหวัดระยองเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมาแล้ว 2 รุ่น รวมทั้งหมด 40 คน โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีนักศึกษารุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษาและผ่านการฝึกอบรมจากโครงการ WiL ทั้งหมด 20 คน

You might also like