Nulled24

นักศึกษาชนะเลิศโครงการ Schneider Go Green ผุดไอเดียเจ๋ง

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) เดินหน้าจัดโครงการชไนเดอร์ โก กรีน (Schneider Go Green 2020) ซึ่งเป็นโครงการประกวดแนวคิดในการใช้นวัตกรรมยุคดิจิทัลในการสร้างความยั่งยืนให้เมืองและโลกของเรา ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2013 เดิมใช้ชื่อว่า Go Green in the City และในปีนี้มีนักศึกษาไทยส่งผลงานการประกวดเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ ความยั่งยืนและการเข้าถึงพลังงาน อาคารในอนาคต โรงงานในอนาคต และโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งประเทศไทยมีนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวนมาก แต่ที่มีคะแนนสูงจากกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมี 3 อันดับ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โครงการ Hybrid Wind Solar จากทีม Changer ประกอบด้วย นางสาวนภชล ดอกไม้เพ็ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวพัชรพร กาญจโนภาส มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยแนวคิดของโครงการคือการนำโซลูชั่นแผงพลังแสงอาทิตย์ควบคู่กับกังหันรับพลังงานลมที่ได้จากรถวิ่งผ่าน ทำให้เกิดพลังงานถึง 2 แหล่งที่มา ให้กับไฟถนน จากเดิม ไฟถนนที่ติดเฉพาะแผงโซลา มักเกิดปัญหาพลังงานไม่เพียงพอสำหรับใช้ในช่วงเวลากลางคืน หรือ ในบางช่วงฤดูกาลที่แสงแดดน้อย

รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ PM2.5 Spray: Save the world, save the bill จากทีม DoubleT นายญาณพัฒน์ เพลงเกษม และนางสาวณัฐปัณชญา จิรทีปต์กุลเมธ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นสเปรย์ที่ช่วยจับ PM2.5 ให้ตกลงสู่พื้น

รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ Air Humidifier Water จากทีม MIT นายดรัสพงศ์ อินทรปัญญา และนางสาวกาญจน์รพี ศิวาพรเสถียร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นการดึงเอาไอน้ำในอากาศออกมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค

You might also like